Jeśli jesteś właścicielem tej strony, możesz wyłączyć reklamę poniżej zmieniając pakiet na PRO lub VIP w panelu naszego hostingu już od 4zł!

Samorząd uczniowski

RADA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rokietnicy
w roku szkolnym 2018/2019

Przewodniczący  Patrycja Niedochodowicz
Zastępca Paulina Ciurko
Natalia Jakubas
Wiktoria Owsik
Skarbnik Katarzyna Korniat
Anna Świerczek 
Martyna Matusz
Sekretarz Beata Matusz
Julia Wota
Jakub Bała

Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego
Szkoły Podstawowejim. Jana Pawła II    w Rokietnicy
na rok szkolny 2018/2019

TERMIN

ZADANIA

FORMY REALIZACJI

 

WRZESIEŃ

Wybory Zarządu Samorządu Uczniowskiego na r. szk. 2018/2019

- głosowanie społeczności szkolnej: wybór przewodniczącego , zastępców ,skarbników               i  sekretarzy SU

 

Powołanie sekcji Samorządu Uczniowskiego

- ustalenie harmonogramu działań sekcji

-wyłonienie osób odpowiedzialnych za prowadzenie sekcji

 Ukonstytuowanie Rady Samorządu Szkolnego(Zarząd + sekcje) i opracowanie planu pracy

 

 -  inauguracyjne zebranie samorządu

-wpisanie propozycji zgłaszanych przez przedstawicieli do planu pracy

-przedstawienie planu pracy SU Dyrekcji Szkoły

Zagospodarowanie tablicy SU

- plan pracy Samorządu Uczniowskiego

 

Dzień Chłopaka

-dyskoteka na pożegnanie lata

-audycja przez szkolny  radiowęzeł

-drobne upominki dla chłopców od koleżanek z klasy

 

PAŹDZIERNIK

 

Obchody Dnia Edukacji Narodowej

-Dzień Samorządności w szkole

- wykonanie gazetki okolicznościowej na   korytarzu szkolnym

-zakup kwiatów dla nauczycieli

- udział sekcji SU w przygotowaniu uroczystości szkolnej

 

Pasowanie pierwszoklasistów     na uczniów SP

 

program artystyczny w wykonaniu pierwszoklasistów

-ślubowanie

-pasowanie na ucznia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Święto Szkoły- Dzień Patrona Jana Pawła II

 

 -Msza Święta w Kościele Parafialnym pw. Św. Mikołaja w Rokietnicy

-Oficjalne uroczystości w ZS , program artystyczny

-przygotowanie kącika tematycznego na korytarzu szkolnym

 

- udział sekcji SU w przygotowaniu uroczystości szkolnej

 

LISTOPAD

Chwila zadumy nad przemijaniem

 

-audycja radiowa ,,Wypominki narodowe”

-porządkowanie mogił ofiar II wojny światowej na rokietnickim cmentarzu

 

Obchody Narodowego Święta Niepodległości

-akcja kotylionowa

-gazetka tematyczna

-program artystyczny z udziałem pocztu sztandarowego

Andrzejki w naszej szkole

- akcent andrzejkowy na gazetce ściennej

-dyskoteka andrzejkowa

 

GRUDZIEŃ

Spotkanie z Mikołajem

 

 

 

 

-akcent mikołajkowy na gazetce szkolnej

-Mikołajki w klasach

-członkowie SU przebrani za Mikołaja i śnieżynki chodzą po klasach i rozdają cukierki

W świątecznym nastroju

 

Kultywowanie tradycji bożonarodzeniowych:

Konkurs na najładniej udekorowaną klasę

Wigilie klasowe, audycja radiowa, wspólne kolędowanie

STYCZEŃ

 

Włączenie się samorządu w akcję: WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

 

- wystawienie wolontariuszy do kwesty ulicznej

-zbiórka datków do puszek wśród uczniów, nauczycieli i rodziców

-przekazanie pieniędzy na konto WOŚP

Dyskoteka karnawałowa

dyskoteka karnawałowa

LUTY

Walentynki

 

- dyskoteka Walentynkowa,.

- - „poczta walentynkowa”

MARZEC

 

Obchody 76rocznicy pacyfikacji Rokietnicyi Czelatyc

 

-porządkowanie mogiły pomordowanych w wyniku pacyfikacji

-Msza ŚW

-Program artystyczny

Dzień Kobiet

-wykonanie gazetki okolicznościowej na korytarzu szkolnym

audycja dla pań i koleżanek

- Pierwszy Dzień Wiosny

Dzień Samorządności

KWIECIEŃ

 

Kwiecień Miesiącem Pamięci Narodowej

-gazetka tematyczna

Wielkanoc

 

-gazetka ścienna o tematyce świątecznej

- audycja radiowa

MAJ

 

Uczczenie 228 rocznicy uchwalenia Konstytucji    3 Maja

 

Majowe święta: Święto Pracy,

Święto Flagi

-akcenty na gazetce ściennej poświęconej temu świętu

-występ artystyczny z udziałem pocztu sztandarowego

-audycja radiowa

CZERWIEC

 

Dzień Dziecka

 

-audycja ,,Dzieci całego Świata”

-Dziecięce marzenia –konkurs plastyczny

Pożegnanie absolwentów

 

-współudział w przygotowaniu akademii pożegnalnej

- kwiaty dla nauczycieli

Podsumowanie pracy SU za rok szkolny 2018/2019

 

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019

 

-podsumowanie działalności SU i przygotowanie sprawozdania z całorocznej działalności

-przygotowanie programu artystycznego, podziękowanie nauczycielom

 


Inicjatywy całoroczne:

-Rozwijamy samorządność.

-„W szkole czujemy się bezpiecznie” -aktywny udział SU w programie szkolnym -„Bezpieczna szkoła”.

-Propagujemy ideę wolontariatu.

-Dbamy o estetykę naszej szkoły.

-Propagujemy Prawa Człowieka i Dziecka.

-Pomagamy w organizacji uroczystości i imprez szkolnych.

-Organizujemy dyskoteki szkolne.

-Współpracujemy z oficjalną stroną internetową naszej szkoły.

-Zagospodarowujemy gazetkę informacyjną SU.

Systematycznie współpracujemy z fundacjami organizującymi akcje charytatywne.


HARMONOGRAM UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH
W 2018/2019 ROKU

LP.

UROCZYSTOŚĆ SZKOLNA

 

TERMIN

ODPOWIEDZIALNY

1

Inauguracja nowego roku szkolnego 2018/2019

03.09.2018r

Dyrektor  szkoły

2

Dzień Chłopaka

27.09.2018r

Samorządy klasowe

3

Święto Edukacji Narodowej

15.10.2018r

Samorząd Uczniowski

4

Pasowanie pierwszoklasistów na uczniów

15.10.2018r

Joanna Skupień

 

Święto Patrona Szkoły –

Jana Pawła II

16.10.2018r

Anna Pałys

Halina Stefanowicz

Magdalena Dyl

6

11 listopada –Święto Niepodległości

12.11.2018r

Samorząd Uczniowski

7

Andrzejki

30.11.2018r

Samorządy klasowe

Wychowawcy klas

8

Mikołaj w szkole

06.12.2018r

Wychowawcy klas

9

W świątecznym nastroju-Wigilie klasowe. Jasełka

21.12.2018r

Audycja radiowa

10

Dzień Babci i Dziadka.

Święto Rodziny.

22.01.2019r

Krystyna Bąk

Bożena Ochota

Jadwiga Karpińska

11

Walentynki

14.02.2019r

Samorząd Uczniowski

(gazetka), audycja radiowa

12

Obchody 76 rocznicy pacyfikacji wsi Rokietnica i Czelatyc

08.03.2019r

Bożena Lotycz

Lidia Kapłon

Dariusz Balicki

13

Dzień Kobiet

09.03.2019r

Samorząd Uczniowski

Samorządy klasowe

14

Z radosnym Alleluja

19.04.2019r

Audycja radiowa

15

Dzień Ziemi

22.04.2019r

Bogumiła Grymuza

Lucyna Kosteczko

Adam Grymuza

16

Majowe Święta:

228 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja, Święto Flagi

30.04.2019r

Alicja Brudek

Katarzyna Twardy

Elżbieta Koprowicz

17

Pożegnanie absolwentów Gimnazjum i kl VIII

19.06.2019r

Beata Magdziak

Halina Stefanowicz

Magdalena Dyl

19

Uroczyste zakończenie roku szkolnego

21.06.2019r

Samorząd Uczniowski

 

Regulamin Samorządu Uczniowskiego
Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II
w Rokietnicy
Rok szkolny 2018/2019

 

Rozdział I

KOMPETENCJE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Art. 1.

Samorząd Uczniowski działa na podstawie Art. 55 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (Dz. U. Nr 95 z dnia 25 października 1991r., poz. 425 z późniejszymi zmianami) oraz Statutu Szkoły i niniejszego Regulaminu.

Art. 2.

Samorząd Uczniowski (SU) tworzą wszyscy uczniowie Szkoły. Samorząd jest jedynym reprezentantem ogółu uczniów Szkoły. Z chwilą odejścia ucznia ze Szkoły automatycznie przestaje on być członkiem Samorządu oraz jego władz.

Art. 3.

 1. Rada SU jest ciałem przedstawicielskim społeczności uczniowskiej powołanym w celu współdziałania z Dyrektorem Szkoły, Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców.
 2. Zarząd i Rada SU reprezentują interesy wszystkich uczniów. Zasady pracy SU ustala niniejszy regulamin, uchwalony przez Radę SU

Art. 4.

Główne zadania Samorządu to:

 1. Obrona praw i godności poszczególnych uczniów oraz całych zespołów klasowych.
 2. Czynne uczestniczenie w życiu szkoły - współtworzenie obowiązujących zasad, współudział w realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły.
 3. Wdrażanie uczniów do samorządności oraz zachęcanie do aktywnego włączania się w działalność Szkoły.
 4. Organizowanie działalności kulturalno-oświatowej zgodnie z potrzebami uczniów i możliwościami Szkoły.
 5. Organizowanie pomocy dla uczniów będących w trudnej sytuacji losowej lub mających trudności w nauce.

Art. 5.

 1. Samorząd Uczniowski może przedstawiać wnioski i opinie Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi Szkoły we wszystkich sprawach Szkoły, a w szczególności w sprawach dotyczących realizacji celów Samorządu Uczniowskiego oraz podstawowych praw uczniów, do których należą:
  1. prawo do zapoznania się z programem nauczania i wychowania, jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami;
  2. prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
  3. prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością zaspokajania własnych zainteresowań;
  4. prawo redagowania gazetki szkolnej;
  5. prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi Szkoły w porozumieniu z jej Dyrektorem;
  6. prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu.

Rozdział II

ORGANY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Art. 6.

Organami Samorządu Uczniowskiego są:

 1. Samorząd Klasowy w składzie:
 1. Przewodniczący Klasy,
 2. Zastępca Przewodniczącego,
 3. Skarbnik,
 4. Sekretarz
 1. Członkowie Rady Samorządu Uczniowskiego to Samorządy Klasowe wybierane w poszczególnych oddziałach.
 2. Zarząd Samorządu Uczniowskiego w składzie:
 3. Przewodniczący- w okresie przejściowym funkcje przewodniczącego SU pełni osoba z najstarszej klasy, pozostałe funkcje są pełnione przez uczniów gimnazjum i szkoły podstawowej.
 4. Zastępca Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego,
 5. Skarbnik,
 6. Sekretarz
 7. Dla realizacji swoich zadań Zarząd SU może powoływać sekcje stałe lub doraźne. Podczas powoływania sekcji Zarząd określa jej nazwę, zakres działalności i kompetencje, okres jej istnienia, przewodniczącego odpowiedzialnego za jej prace oraz skład osobowy. Członkiem sekcji może zostać każdy uczeń szkoły.
 8. Przewodniczący SU reprezentuje swoich kolegów wobec nauczycieli i dyrekcji, przewodniczy zebraniom.
 9. Zadaniem zarządu jest tak zorganizować pracę, żeby dawała ona jak najlepsze efekty i żeby wszyscy wyborcy mieli poczucie, że wybrali swych działaczy trafnie.
 10. W pracy Samorządu Uczniowskiego pomaga nauczyciel opiekun. Jest to doradca, a zarazem rzecznik interesów Samorządu Uczniowskiego na forum Rady Pedagogiczne

Art. 7.

Kompetencje organów Samorządu Uczniowskiego:

 1. Samorząd Klasowy:
  1. reprezentuje klasę na zewnątrz, współpracując z Zarządem SU,
  2. organizuje życie klasy (imprezy pozalekcyjne, dyżury w klasie itp.),
  3. wraz z wychowawcą rozwiązuje wewnętrzne problemy klasy,
  4. organizuje pomoc koleżeńską przy udziale wychowawcy.
 1. Rada Samorządu Uczniowskiego:
  1. uchwala Regulamin SU,
  2. podejmuje uchwały w sprawie dokonywania zmian w Regulaminie,
  3. podejmuje uchwały w ramach kompetencji SU,
  4. ustala i zatwierdza plan pracy SU na dany rok szkolny,
  5. dba o wystrój szkoły, zwłaszcza o gazetkę Samorządu Uczniowskiego.
 1. Zarząd Samorządu Uczniowskiego:
  1. kieruje pracą Samorządu Uczniowskiego,
  2. wykonuje uchwały Rady SU,
  3. czuwa nad terminową realizacją planu pracy,
  4. pomaga w przygotowaniu i przebiegu imprez i uroczystości szkolnych,
  5. rozwiązuje sprawy sporne dotyczące uczniów,
  6. występuje z wnioskami do Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców w ramach swoich kompetencji,

Rozdział III

TRYB WYBORU ORGANÓW SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Art. 8.

Samorząd Klasowy wybierany jest przez uczniów klasy zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2/3 stanu klasy na początku roku szkolnego.

Art. 9.

W przypadku niespełnienia właściwie swoich zadań przez członków Samorządów Klasowych  w ciągu roku lub na swój wniosek oraz gdy funkcja powoduje u ucznia trudności w nauce, uczeń może zostać odwołany z zajmowanego stanowiska.   W takim przypadku niezwłocznie dokonuje się wyboru innego kandydata.

Art. 10.

Kandydaci do Zarządu SU muszą spełniać następujące warunki:

 • uzyskać dobre oceny z wszystkich przedmiotów nauczania,
 • posiadać co najmniej dobrą ocenę zachowania
 • nie pełnić funkcji przewodniczącego w SK

Art. 11

Tryb wyboru Zarządu SU:

 1. W wyborach biorą udział wszyscy uczniowie klas w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.
 2. Członkami Zarządu zostają kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów.
 3. Nad przebiegiem wyborów czuwa opiekun SU.
 4. Wybory Zarządu SU powinny zakończyć się do 20 września  roku szkolnego, w którym odbywają się wybory. 

Rozdział IV

TRYB WYBORU OPIEKUNA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Art. 12.

Kadencja opiekuna SU trwa 1 rok. Opiekun jest doradcą służącym swoją pomocą i doświadczeniem w pracy Samorządu. Opiekun ma prawo uczestniczenia we wszystkich formach pracy Samorządu.

Art. 13.

Warunkiem wyboru nauczyciela na opiekuna SU jest wyrażenie przez niego zgody .

Art. 14.

Opiekun SU w uzasadnionych przypadkach może złożyć dymisję z pełnionej funkcji. Na jego miejsce Zarząd wybiera nowego opiekuna. W przypadku niemożności wybrania opiekuna, nauczyciela do tej funkcji wyznacza Dyrektor Szkoły

Rozdział VIII

FINANSE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Art. 15.

 1. Samorząd Szkolny może uzyskiwać dochody:
 2. Ze sprzedaży biletów na dyskoteki szkolne.
 3. Z organizowanych zbiórek, loterii fantowych, sprzedaży gadżetów itp.
 4. Ze sprzedaży surowców wtórnych.
 5. Ze środków przekazanych przez sponsorów.
 6. Z innych źródeł.

Art. 16

Finanse Samorządu prowadzi opiekun SU. Wszelkie operacje finansowe są ewidencjonowane. Samorząd nie prowadzi osobnego rachunku bankowego.

Rozdział IX

DOKUMENTY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Art. 17.

 1. Dokumentację Samorządu Uczniowskiego tworzą:
 1. Regulamin Samorządu Uczniowskiego,
 2. Plany pracy,
 3.  Ewidencja dochodów i wydatków.

Rozdział X

TRYB DOKONYWANIA ZMIAN W REGULAMINIE SU

Art. 18.

Wnioski o dokonanie zmian w Regulaminie mogą być składane do Przewodniczącego SU przez minimum 3 członków Rady SU.

Art. 19.

Zmiany w Regulaminie SU uchwala Rada SU w głosowaniu jawnym w trybie podejmowania uchwał.

Rozdział XI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Art. 20.

Uczniowie występujący w obronie praw uczniowskich nie mogą być z tego powodu negatywnie oceniani.

Art. 21.

Niniejszy regulamin jest przedstawiany i omawiany we wszystkich klasach przed wyborami kandydatów do Zarządu SU. Regulamin jest dostępny wszystkim uczniom Szkoły (wywieszany na tablicy ogłoszeń SU lub gazetki dla rodziców).

Art. 22.

W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem a dotyczących Samorządu decyduje Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Opiekunem i Zarządem SU.