Samorząd uczniowski

RADA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rokietnicy
w roku szkolnym 2017/2018

Przewodniczący Klaudia Napora
Zastępca Karol Kijanka
Jakub Bała
Skarbnik Amelia Wysocka
Martyna Matusz
Sekretarz Aleksandra Karuś
Jakub Kosteczko
Członkowie Dawid Blajer
Jakub Kosteczko

Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego
Szkoły Podstawowejim. Jana Pawła II    w Rokietnicy
na rok szkolny 2017/2018

 TERMIN

ZADANIA

 FORMY REALIZACJI

 

WRZESIEŃ

Wybory Zarządu Samorządu Uczniowskiego na r. szk. 2017/2018

 • - Prezentacja kandydatów , kampania wyborcza w szkole;
 • - głosowanie społeczności szkolnej: wybór przewodniczącego , zastępcy przewodniczącego ,skarbnika i  sekretarza S.U.

Powołanie sekcji Samorządu Uczniowskiego

 

 • -wybór przewodniczących i wiceprzewodniczących sekcji

Ukonstytuowanie Rady Samorządu Szkolnego(Zarząd + sekcje) i opracowanie planu pracy

 • -  inauguracyjne zebranie samorządu
 • -wpisanie propozycji zgłaszanych przez przedstawicieli do planu pracy
 • -przedstawienie planu pracy S.U. Dyrekcji Szkoły

Zagospodarowanie tablicy S.U

 • -regulamin Samorządu Uczniowskiego
 • - plan pracy Samorządu Uczniowskiego

Dzień Chłopaka

 • -dyskoteka na pożegnanie lata
 • -audycja przez szkolny  radiowęzeł
 • -drobne upominki dla chłopców od koleżanek z klasy

 

PAŹDZIERNIK

Obchody Dnia Edukacji Narodowej
 • -Dzień Samorządności w szkole
 • - wykonanie gazetki okolicznościowej na   korytarzu szkolnym
 • -zakup kwiatów dla nauczycieli
 • - udział sekcji SU w przygotowaniu uroczystości szkolnej

Pasowanie pierwszoklasistów na uczniów SP

 • program artystyczny w wykonaniu pierwszoklasistów
 • -ślubowanie
 • -pasowanie na ucznia

Udział w ogólnopolskiej akcji „Góra Grosza”

 • ogłoszenie konkursu klasowego,
 • -zliczenie zebranych funduszy

 

 

 

 

 

 

Święto Szkoły- Dzień Patrona Jana Pawła II

 

 • -Msza Święta w Kościele Parafialnym pw. Św. Mikołaja w Rokietnicy
 • -Oficjalne uroczystości w ZS , program artystyczny
 • -przygotowanie kącika tematycznego na korytarzu szkolnym
 • - udział sekcji SU w przygotowaniu uroczystości szkolnej

 

LISTOPAD

Chwila zadumy nad przemijaniem

 • -audycja radiowa ,,Wypominki narodowe”
 • -porządkowanie mogił ofiar II wojny światowej na rokietnickim cmentarzu

Obchody Narodowego Święta Niepodległości

 • -akcja kotylionowa
 • -gazetka tematyczna
 • -program artystyczny z udziałem pocztu sztandarowego

Andrzejki w naszej szkole

 • - akcent andrzejkowy na gazetce ściennej
 • -dyskoteka andrzejkow

 

GRUDZIEŃ

Spotkanie z Mikołajem

 

 

 

 • -akcent mikołajkowy na gazetce szkolnej
 • -Mikołajki w klasach
 • -członkowie SU przebrani za Mikołaja i śnieżynki chodzą po klasach i rozdają cukierki

W świątecznym nastroju

 

 • Kultywowanie tradycji bożonarodzeniowych:
 • Konkurs na najładniej udekorowaną klasę
 • Wigilie klasowe jasełka

STYCZEŃ

 

Włączenie się samorządu w akcję:
WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

 

 • - wystawienie wolontariuszy do kwesty ulicznej
 • -zbiórka datków do puszek wśród uczniów, nauczycieli i rodziców
 • -przekazanie pieniędzy na konto WOŚP

Dyskoteka karnawałowa

 • dyskoteka karnawałowa

LUTY

Walentynki

 

 • - dyskoteka Walentynkowa,.
 • - „poczta walentynkowa”

MARZEC

 

Obchody 75rocznicy pacyfikacji Rokietnicy i Czelatyc

 

 

 • -porządkowanie mogiły pomordowanych w wyniku pacyfikacji
 • -Msza ŚW
 • Program artystyczny

Dzień Kobiet

 

 • wykonanie gazetki okolicznościowej na korytarzu szkolnym
 • audycja dla pań i koleżanek

- Pierwszy Dzień Wiosny

 • Dzień Samorządności

KWIECIEŃ

 

Kwiecień Miesiącem Pamięci Narodowej

 

 • -gazetka tematyczna

Wielkanoc

 • -gazetka ścienna o tematyce świątecznej
 • - program artystyczny

MAJ

 

Uczczenie 227 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

 

Majowe święta: Święto Pracy,

Święto Flagi

 • -akcenty na gazetce ściennej poświęconej temu świętu
 • -występ artystyczny z udziałem pocztu sztandarowego
 • -audycja radiowa

CZERWIEC

 

Dzień Dziecka

 

 • -audycja ,,Dzieci całego Świata”
 • -Dziecięce marzenia –konkurs plastyczny

Pożegnanie absolwentów

 

 • -współudział w przygotowaniu akademii pożegnalnej
 • - kwiaty dla nauczycieli

Podsumowanie pracy SU za rok szkolny 2017/2018

 

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018

 

 • -podsumowanie działalności SU i przygotowanie sprawozdania z całorocznej działalności
 • -przygotowanie programu artystycznego, podziękowanie nauczycielom

Inicjatywy całoroczne:

 • Rozwijamy samorządność.
 • „W szkole czujemy się bezpiecznie” -aktywny udział S.U. w programie szkolnym -„Bezpieczna szkoła”.
 • Propagujemy ideę wolontariatu.
 • Dbamy o estetykę naszej szkoły.
 • Propagujemy Prawa Człowieka i Dziecka.
 • Pomagamy w organizacji uroczystości i imprez szkolnych.
 • Organizujemy dyskoteki szkolne.
 • Współpracujemy z oficjalną stroną internetową naszej szkoły.
 • Zagospodarowujemy gazetkę informacyjną S.U.
 •  Systematycznie współpracujemy z fundacjami organizującymi akcje charytatywne.
 • Organizujemy „Akademię samopomocy uczniowskiej” –zgłoszenia indywidualne i e-mailowe.
 • Prowadzimy   kronikę szkolną

Harmonogram uroczystości szkolnych

LP.

UROCZYSTOŚĆ SZKOLNA

TERMIN

ODPOWIEDZIALNY

1

Inauguracja nowego roku szkolnego 2017/2018

04.09.2017r

Dyrektor  szkoły

2

Dzień Chłopaka

29.09.2017r

Samorządy klasowe

3

Święto Edukacji Narodowej

13.10.2017r

Samorząd Uczniowski

4

Pasowanie pierwszoklasistów na uczniów

13.10.2017r

Bożena Ochota

5

Święto Patrona Szkoły –

Jana Pawła II

16.10.2017r

Anna Pałys, Halina Stefanowicz

6

11 listopada –Święto Niepodległości

10.11.2017r

Lucyna Kosteczko Elżbieta Koprowicz

7

Andrzejki

30.11.2017r

Samorządy klasowe, Wychowawcy klas

8

Mikołaj w szkole

06.12.2017r

Wychowawcy klas

9

W świątecznym nastroju-Wigilie klasowe.
Jasełka

22.12.2017r

Audycja radiowa

10

Dzień Babci i Dziadka.
Święto Rodziny.

22.01.2018r

Krystyna Bąk, Joanna Skupień, Jadwiga Karpińska

11

Walentynki

14.02.2018r

Samorząd Uczniowski (gazetka)

12

Obchody 75 rocznicy pacyfikacji wsi Rokietnica i Czelatyc

08.03.2018r

Bożena Lotycz. Lidia Kapłon, Dariusz Balicki

13

Dzień Kobiet

09.03.2018r

Samorząd Uczniowski, Samorządy klasowe

14

Z radosnym Alleluja

30.03.2018r

Audycja radiowa

15

Dzień Ziemi

23.04.2018r

Bogumiła Grymuza, Magdalena Dyl, Adam Grymuza

16

Majowe Święta:

227 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja, Święto Flagi

02.05.2018r

Alicja Brudek, Katarzyna Twardy

17

Pożegnanie absolwentów Gimnazjum

21.06.2018r

Beata Magdziak, Halina Stefanowicz

18

Zakończenie szkoły przez uczniów III klas Gimnazjum

21.06.2018r

Katarzyna Twardy, Alicja Brudek

19

Uroczyste zakończenie roku szkolnego

22.06.2018r

Samorząd Uczniowski

 

Regulamin Samorządu Uczniowskiego
Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II
w Rokietnicy
Rok szkolny 2017/2018


Rozdział I   KOMPETENCJE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Art. 1.

Samorząd Uczniowski działa na podstawie Art. 55 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (Dz. U. Nr 95 z dnia 25 października 1991r., poz. 425 z późniejszymi zmianami) oraz Statutu Szkoły i niniejszego Regulaminu.

Art. 2.

Samorząd Uczniowski (SU) tworzą wszyscy uczniowie Szkoły. Samorząd jest jedynym reprezentantem ogółu uczniów Szkoły. Z chwilą odejścia ucznia ze Szkoły automatycznie przestaje on być członkiem Samorządu oraz jego władz.

Art. 3.

 1. Rada SU jest ciałem przedstawicielskim społeczności uczniowskiej powołanym w celu współdziałania z Dyrektorem Szkoły, Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców.
 2. Zarząd i Rada SU reprezentują interesy wszystkich uczniów. Zasady pracy SU ustala niniejszy regulamin, uchwalony przez Radę SU.

Art. 4.

Główne zadania Samorządu to:

 1. Obrona praw i godności poszczególnych uczniów oraz całych zespołów klasowych.
 2. Czynne uczestniczenie w życiu szkoły - współtworzenie obowiązujących zasad, współudział w realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły.
 3. Wdrażanie uczniów do samorządności oraz zachęcanie do aktywnego włączania się w działalność Szkoły.
 4. Organizowanie działalności kulturalno-oświatowej zgodnie z potrzebami uczniów i możliwościami Szkoły.
 5. Organizowanie pomocy dla uczniów będących w trudnej sytuacji losowej lub mających trudności w nauce.

Art. 5.

 1. Samorząd Uczniowski może przedstawiać wnioski i opinie Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi Szkoły we wszystkich sprawach Szkoły, a w szczególności w sprawach dotyczących realizacji celów Samorządu Uczniowskiego oraz podstawowych praw uczniów, do których należą:
  1. prawo do zapoznania się z programem nauczania i wychowania, jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami;
  2. prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
  3. prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością zaspokajania własnych zainteresowań;
  4. prawo redagowania gazetki szkolnej;
  5. prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi Szkoły w porozumieniu z jej Dyrektorem;
  6. prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu.

Rozdział II    ORGANY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Art. 6.

Organami Samorządu Uczniowskiego są:

 1. Samorząd Klasowy w składzie:
 1. Przewodniczący Klasy,
 2. Zastępca Przewodniczącego,
 3. Skarbnik,
 4. Sekretarz

  2. Członkowie Rady Samorządu Uczniowskiego to Samorządy Klasowe wybierane w poszczególnych oddziałach.
  3. Zarząd Samorządu Uczniowskiego w składzie:
 1. Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego, który kieruje pracą Zarządu i Rady SU,
 2. Zastępca Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego,
 3. Skarbnik,
 4. Sekretarz

 5. 4. Dla realizacji swoich zadań Zarząd SU może powoływać sekcje stałe lub doraźne. Podczas powoływania sekcji Zarząd określa jej nazwę, zakres działalności i kompetencje, okres jej istnienia, przewodniczącego odpowiedzialnego za jej prace oraz skład osobowy. Członkiem sekcji może zostać każdy uczeń szkoły.
  5. Przewodniczący SU reprezentuje swoich kolegów wobec nauczycieli i dyrekcji, przewodniczy zebraniom.
  6. Zadaniem zarządu jest tak zorganizować pracę, żeby dawała ona jak najlepsze efekty i żeby wszyscy wyborcy mieli poczucie, że wybrali swych działaczy trafnie
  7.W pracy Samorządu Uczniowskiego pomaga nauczyciel opiekun. Jest to doradca, a zarazem rzecznik interesów Samorządu Uczniowskiego na forum Rady Pedagogicznej.

Art. 7.

Kompetencje organów Samorządu Uczniowskiego:

1 Samorząd Klasowy:

  1. reprezentuje klasę na zewnątrz, współpracując z Zarządem SU,
  2. organizuje życie klasy (imprezy pozalekcyjne, dyżury w klasie itp.),
  3. wraz z wychowawcą rozwiązuje wewnętrzne problemy klasy,
  4. organizuje pomoc koleżeńską przy udziale wychowawcy.

2. Rada Samorządu Uczniowskiego:

 1. uchwala Regulamin SU,
 2. podejmuje uchwały w sprawie dokonywania zmian w Regulaminie,
 3. podejmuje uchwały w ramach kompetencji SU,
 4. ustala i zatwierdza plan pracy SU na dany rok szkolny,
 5. dba o wystrój szkoły, zwłaszcza o gazetkę Samorządu Uczniowskiego.

3. Zarząd Samorządu Uczniowskiego:

  1. kieruje pracą Samorządu Uczniowskiego,
  2. wykonuje uchwały Rady SU,
  3. dokonuje wyboru opiekuna SU,
  4. czuwa nad terminową realizacją planu pracy,
  5. pomaga w przygotowaniu i przebiegu imprez i uroczystości szkolnych,
  6. rozwiązuje sprawy sporne dotyczące uczniów,
  7. występuje z wnioskami do Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców w ramach swoich kompetencji,

 

Rozdział III     TRYB WYBORU ORGANÓW SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Art. 8.

Samorząd Klasowy wybierany jest przez uczniów klasy zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2/3 stanu klasy na początku roku szkolnego.

Art. 9.

W przypadku niespełnienia właściwie swoich zadań przez członków Samorządów Klasowych  w ciągu roku lub na swój wniosek oraz gdy funkcja powoduje u ucznia trudności w nauce, uczeń może zostać odwołany z zajmowanego stanowiska. W takim przypadku niezwłocznie dokonuje się wyboru innego kandydata.

Art. 10.

Kandydaci do Zarządu SU muszą spełniać następujące warunki:

 • uzyskać co najmniej dobre oceny z wszystkich przedmiotów nauczania,
 • posiadać co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

Art. 11.

Tryb wyboru Zarządu SU:

 1. W wyborach biorą udział wszyscy uczniowie klas w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.
 2. Członkami Zarządu zostają kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów.
 3. W celu przeprowadzenia wyborów Rada SU powołuje 4 osobową komisję wyborczą, w skład której nie mogą wchodzić osoby kandydujące.
 4. Nad przebiegiem wyborów czuwa opiekun SU.
 5. Wybory Zarządu SU powinny zakończyć się do 20 września  roku szkolnego, w którym odbywają się wybory.

Rozdział IV      TRYB WYBORU OPIEKUNA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Art. 12.

Kadencja opiekuna SU trwa 3 lata. Opiekun jest doradcą służącym swoją pomocą i doświadczeniem w pracy Samorządu. Opiekun ma prawo uczestniczenia we wszystkich formach pracy Samorządu.

Art. 13.

Wyboru opiekuna SU z ramienia Rady Pedagogicznej dokonuje Zarząd SU w miesiącu wrześniu miesiącu po skończonej kadencji. Kandydaturę opiniuje Rada SU.

Art. 14.

Warunkiem wyboru nauczyciela na opiekuna SU jest wyrażenie przez niego zgody 

Art. 15.

Opiekun SU w uzasadnionych przypadkach może złożyć dymisję z pełnionej funkcji. Na jego miejsce Zarząd wybiera nowego opiekuna. W przypadku niemożności wybrania opiekuna, nauczyciela do tej funkcji wyznacza Dyrektor Szkoły.

 Rozdział VIII     FINANSE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Art. 16.

  1. Samorząd Szkolny może uzyskiwać dochody:
 1. Ze sprzedaży biletów na dyskoteki szkolne.
 2. Z organizowanych zbiórek, loterii fantowych, sprzedaży gadżetów itp.
 3. Ze sprzedaży surowców wtórnych.
 4. Ze środków przekazanych przez sponsorów.
 5. Z innych źródeł.

Art. 17.

Finanse Samorządu prowadzi opiekun SU. Wszelkie operacje finansowe są ewidencjonowane. Samorząd nie prowadzi osobnego rachunku bankowego.

Rozdział IX     DOKUMENTY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Art. 18.

  1. Dokumentację Samorządu Uczniowskiego tworzą:
 1. Regulamin Samorządu Uczniowskiego,
 2. Plany pracy,
 3.  Ewidencja dochodów i wydatków.

Rozdział X     TRYB DOKONYWANIA ZMIAN W REGULAMINIE SU

Art. 19.

Wnioski o dokonanie zmian w Regulaminie mogą być składane do Przewodniczącego SU przez minimum 3 członków Rady SU.

Art. 20.

Zmiany w Regulaminie SU uchwala Rada SU w głosowaniu jawnym w trybie podejmowania uchwał.

Rozdział XI     POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Art. 21.

Uczniowie występujący w obronie praw uczniowskich nie mogą być z tego powodu negatywnie oceniani.

Art. 22.

Niniejszy regulamin jest przedstawiany i omawiany we wszystkich klasach przed wyborami kandydatów do Zarządu SU. Regulamin jest dostępny wszystkim uczniom Szkoły (wywieszany na tablicy ogłoszeń SU lub gazetki dla rodziców).

Art. 23.

W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem a dotyczących Samorządu decyduje Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Opiekunem i Zarządem SU.