Jeśli jesteś właścicielem tej strony, możesz wyłączyć reklamę poniżej zmieniając pakiet na PRO lub VIP w panelu naszego hostingu już od 4zł!

Stypendium motywacyjne

Rokietnica 24.05.2017 

 

 Stypendium motywacyjne za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe
Regulamin opracowano w oparciu o:
Ustawę z dnia  07 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256,poz. 2572 z późn. zm.).


                                                                                           §
1
Szkoła może udzielić uczniowi stypendium motywacyjnego za:

a/  wyniki w nauce,
b/ osiągnięcia sportowe.

                                                                                          §2
Stypendium za wyniki w szkole lub osiągnięcia sportowe przyznaje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w ramach środków przyznanych przez organ prowadzący na ten cel w budżecie szkoły.

                                                                                          §3

 1. Stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi nie wcześniej, niż po ukończeniu pierwszego semestru nauki z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
 2. Stypendium za wyniki w nauce nie udziela się uczniom klas I-III szkoły podstawowej oraz uczniom klasy IV szkoły podstawowej do ukończenia pierwszego okresu nauki.
 3. Stypendium za osiągnięcia sportowe nie udziela się uczniom klas I-III szkoły podstawowej.

                                                                                          §4

 1. Stypendium za wyniki w nauce może uzyskać uczeń, który w wyniku klasyfikacji poprzedzającej przyznanie stypendium osiągnął:
  a/ średnią arytmetyczną ocen ze wszystkich obowiązkowych zajęć, równą lub wyższą wartości średniej określonej przez komisję stypendialną, o której mowa w §10,
  b/co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania.

 2. Stypendium otrzymują uczniowie, którzy spełniają warunki określone w pkt.1 „a” i „b” i reprezentowali szkołę w olimpiadach, konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych, w semestrze poprzedzającym przyznanie stypendium co najmniej  na szczeblu gminnym.

                                                                                         §5
Stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi, który otrzymał ocenę celującą lub bardzo dobrą z wychowania fizycznego oraz co najmniej ocenę dobrą   z zachowania a z pozostałych przedmiotów nie posiada ocen niższych niż dostateczne  i spełnił jeden z warunków:

a/  uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu co najmniej okręgowym,
b/  brał udział w finałach  mistrzostw  województwa  współzawodnictwa organizowanego przez Szkolny Związek Sportowy,
c/  osiągnął indywidualne znaczące sukcesy w różnych dyscyplinach sportu.

                                                                                        §6
Uczeń traci prawo do przyznania stypendium, jeżeli nie przestrzega statutu i regulaminu szkoły i w semestrze poprzedzającym przyznanie stypendium wymierzono mu jedną z kar porządkowych, określonych w w/w dokumentach.

                                                                                        §7

 1. Wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe kieruje wychowawca klasy do komisji stypendialnej, która przekazuje wniosek wraz ze swoją opinią dyrektorowi szkoły.
 2. Wniosek powinien być złożony w komisji w przeciągu dwóch tygodni od zakończenia pierwszego semestru i w ciągu dwóch dni od posiedzenia rady pedagogicznej, zatwierdzającej wyniki klasyfikacji.
 3. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

                                                                                        §8

 1. Uzyskanie stypendium za wyniki w nauce nie pozbawia ucznia uzyskania stypendium za osiągnięcia sportowe.
 2. Wysokość stypendium ustala dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii komisji stypendialnej i rady pedagogicznej oraz w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.
 3. Stypendium za wyniki w nauce i wyniki sportowe jest wypłacane jeden raz w semestrze.

                                                                                         §9

O przyznaniu stypendium dyrektor szkoły pisemnie powiadamia ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów).

                                                                                        §10

Dyrektor szkoły na każdy rok szkolny powołuje komisję stypendialną w składzie:

 • opiekun samorządu uczniowskiego – przewodniczący,
 • 2 nauczycieli uczących w klasach IV-VI - wytypowanych przez radę pedagogiczną – członkowie komisji.

                                                                                       §11

 1. Do zadań komisji stypendialnej należy:
  a/  ustalenie każdorazowo najniższej średniej ocen, której osiągnięcie uprawnia ucznia do ubiegania się o stypendium,
  b/  opiniowanie wniosków wychowawców klas o przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe,
  c/  przekazanie zaopiniowanych wniosków dyrektorowi.
 2. Średnia ocen, o której mowa w ust 1 pkt. „a” opiniuje rada pedagogiczna i samorząd uczniowski.
 1. Posiedzenia komisji stypendialnej są protokołowane.

                                                                                        §12
Tryb odwoławczy

 1. Uczniowi i jego rodzicom (prawnym opiekunom) służy odwołanie do dyrektora szkoły, w przypadku stwierdzenia uchybień proceduralnych.
 2. Odwołanie powinno być złożone do dyrektora szkoły przez rodziców (prawnych opiekunów) najpóźniej w ciągu trzech tygodni od zakończenia pierwszego semestru i na dwa dni przed zakończeniem rocznych zajęć dydaktycznych.

 

………………………., dnia …………………

 

wniosek o stypendium motywacyjne (pdf) - do pobrania

 

 

WNIOSEK

o przyznanie stypendium za wyniki w nauce/osiągnięcia sportowe*
Proszę o przyznanie (imię i nazwisko ucznia) .............................................................................
uczennicy/uczniowi*, klasy…………, stypendium za wyniki w nauce/osiągnięcia sportowe*
w I / II * semestrze roku szkolnego .......................  /………………         

 

UZASADNIENIE

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

………………………                                                  ………………………………………

(data)                                                                                             ( podpis wychowawcy klasy

* niepotrzebne skreślić

 

POSTANOWIENIE KOMISJI STYPENDIALNEJ

 

Komisja wyraziła opinię  negatywną/ pozytywną*    w sprawie przyznania stypendium

uczennicy/uczniowi* ..................................................................................................................

Komisja proponuje przyznanie stypendium za:  wyniki w nauce / osiągnięcia sportowe *
w kwocie   ….……………….…

 

UZASADNIENIE

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………


Członkowie komisji:                                                      Przewodniczący komisji:

 …………………………………………                        ………………………….……………

…………………………………………

…………………………………………

 

 

DECYZJA DYREKTORA SZKOŁY:

Dyrektor szkoły przyznaje/ nie przyznaje* uczennicy/ uczniowi* stypendium za: wyniki w nauce /osiągnięcia sportowe*
w kwocie ……………………..      

……………………………                                                           ……………………………………

      (data)                                                                         (podpis dyrektora szkoły)

 

* niepotrzebne skreślić