Jeśli jesteś właścicielem tej strony, możesz wyłączyć reklamę poniżej zmieniając pakiet na PRO lub VIP w panelu naszego hostingu już od 4zł!

Projekty uczniowskie

"Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania ucznia klas I - III"

Od 01.09.2011 w Szkole Podstawowej w Rokietnicy realizowany jest kolejny projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania ucznia klas I - III".
Zajęcia prowadzone są w trzech grupach. Uczestniczy w nich 17 uczniów klas I - III.

Grupa I "Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w pisaniu i czytaniu, w tym zagrożonych ryzykiem dysleksji."
Zajęcia prowadzi Pani mgr Joanna Skupień.

Grupa II "Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych".
Zajęcia prowadzi Pani mgr Bożena Ochota

Grupa III "Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów w zakresie nauk matematyczno - przyrodniczych".
Zajęcia te prowadzi Pani mgr Krystyna Bąk


Dana grupa w ciągu roku szkolnego realizuje 60 godzin zajęć rozwijając swoje zdolności i umiejętności.

 

 

 

 

 

Rok 2010/2011

"Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy" 
- projekt finansowany przez Unię Europejską 
- III Etap , klasa I rok szkolny 2010/2011 wych. Krystyna Bąk 
" Akademia Fantazji"

 

Pierwsze uczniowskie doświadczenie w Rokietnicy.

Zespół Szkół w Rokietnicy słynie z realizacji wielu pozalekcyjnych programów edukacyjnych skierowanych do uczniów w różnym wieku. 
3 czerwca br pierwszoklasiści zakończyli udział w projekcie PIERWSZE UCZNIOWSKIE DOŚWIADCZENIE DROGĄ DO WIEDZY. 
Począwszy od października 2010 r. odbyło się 50 godzin zajęć pozalekcyjnych, podczas których uczniowie pod kierunkiem Krystyny Bąk rozwijali swoje zdolności i zainteresowania ruchowe, językowe, muzyczne, taneczne oraz integrowali się w grupie rówieśniczej. 
Zdobyte umiejętności pierwszaki z rokietnickiej szkoły zaprezentowali swoim rodzicom i zaproszonym gościom. Obejrzeć można było popisy taneczne, muzyczne i zręcznościowe.
Szczególny aplauz zyskała inscenizacja znanej bajki "Nie płacz koziołku". Na zakończenie maluchy wręczyły swoim rodzicom kwiaty, które osobiście hodowali przez kilka miesięcy.
Już we wrześniu br. w szkole w Rokietnicy ruszają kolejne zajęcia dla uczniów kształcenia zintegrowanego w ramach wsparcia uczniów ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi.

Magdalena Trzak

 

 

Andrzejki   Twórczość plastyczna  
Kącik matematyczno - przyrodniczy   Zajęcia przyrodnicze  
Rozwujamy inteligencje wielorakie   Zajęcia muzyczno- ruchowe  
Zajęcia ruchowe   Poszukiwanie wiosny  

Udział uczniów kl.I w realizacji projektu

 

"Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy"


W marcu 2009 r. Szkoła Podstawowa w Rokietnicy przystąpiła do projektu,, Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy". Jest to ponadregionalny projekt edukacyjny współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny i budżet państwa, opracowany i wdrażany przez Grupę Edukacyjną S.A. (na czele z panią dr A. Kopik i M. Zatorską) na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III, działanie 3 Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.4. Modernizacja treści i metod kształcenia. 

Projekt przebiega w trzech etapach.
I etap IV-VI i IX-XII 2009 r.
II etap XII-VI 2010 r.
III etap IX- IV 2011r.

W projekcie udział biorą uczniowie klas pierwszych.
Głównym celem projektu jest wdrożenie elastycznego modelu edukacji dostosowanego do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów z wykorzystaniem nowatorskich metod i treści kształcenia celem kształtowania kompetencji kluczowych w oparciu o głęboko humanistyczną teorię inteligencji wielorakich Howarda Gardnera. 

Według założeń teorii inteligencji wielorakich:
- Każdy człowiek posiada wszystkie typy inteligencji, w różnym stopniu rozwinięte.
- Tworzą one indywidualny profil inteligencji, charakterystyczny dla danej osoby.
- Profil inteligencji jest dynamiczny, zmienia się w trakcie rozwoju.
- Wszystkie inteligencje wzajemnie ze sobą współpracują.
- Każdą inteligencję można rozwijać w działaniu, właściwie organizując środowisko rozwoju człowieka.
- Wszystkie inteligencje są równoprawne.

W odniesieniu do dzieci H. Gardner wyróżnia 8 typów inteligencji: językową, ruchową, matematyczno-logiczną, wizualno-przestrzenną, przyrodniczą, muzyczną, interpersonalną i intrapersonalną. Koncepcja projektu "Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy" oparta jest na założeniu, że każde dziecko jest zdolne, a rolą dorosłych jest te zdolności dostrzec, rozwijać i wspierać. Uczniowie kl.I pod kierunkiem pani mgr Bożeny Ochota w okresie od 1.IV do 20.XII 2009 r. rozwijali swoje zdolności na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych ( 50 godz. ) pracując w trzech Dziecięcych Ośrodkach Zainteresowań wykorzystując ciekawe pomoce dydaktyczne przekazane szkole do realizacji projektu o wartości ponad 6 tys. zł. 

"Pierwszy Ośrodek Zainteresowań" sprzyjał rozwijaniu wszystkich inteligencji, a w szczególności inteligencji językowej, interpersonalnej i intrapersonalnej. Dzieci pracowały w nim w formie zabawowej i wykorzystując środki dydaktyczne pobudzające do wypowiedzi ustnych, wspierające rozwój mowy i rozumienie ze słuchu, sprzyjające nabywaniu umiejętności czytania i pisania. Głównym celem ćwiczeń wykonywanych w tym Ośrodku było kształtowanie kompetencji porozumiewania się w języku ojczystym. 

"Drugi Ośrodek Zainteresowań" sprzyjała rozwijaniu wszystkich inteligencji, a zwłaszcza inteligencji wizualno-przestrzennej, muzycznej, ruchowej oraz interpersonalnej i intrapersonalnej. Wszystkie środki dydaktyczne, znajdujące się w tym Ośrodku służyły rozwijaniu wrażliwości artystycznej i poczucia estetyki. W zabawach dzieci odzwierciedlały siebie, własne pragnienia i oczekiwania. W sposób naturalny komunikowały się ze światem. Twórcza działalność muzyczna oraz indywidualne interpretacje utworów aktywizowały wyobraźnię, wzmacniały pewność siebie. Dzieci miały możliwość odczucia sukcesu w różnych, wybranych przez siebie dziedzinach aktywności twórczej. Celem ćwiczeń w tym Ośrodku było rozwijanie umiejętności w zakresie kształtowania kompetencji społecznych, inicjatywności i przedsiębiorczości, świadomości i ekspresji kulturalnej. 

"Trzeci Ośrodek Zainteresowań" sprzyjał rozwojowi wszystkich inteligencji, a szczególnie matematyczno-logicznej, przyrodniczej, interpersonalnej i intrapersonalnej. W tym Ośrodku dzieci uczyły się bawiąc środkami dydaktycznymi rozwijającymi kompetencje w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych. Największym zainteresowaniem cieszyły się "Tuby Pieski" i "Tuby Gąsienice", "Mozaika XXL", "Klocki GEO", "Figury Porównawcze", za pomocą których dzieci wykonywały działania matematyczne poprzez manipulowanie jednocześnie ćwicząc koncentrację, sprawność motoryczną i manualną oraz koordynację wzrokowo-ruchową. Rozwijając kompetencje matematyczno-logiczne wykorzystując "Studnię Jakuba" czy "Magiczny Trójkąt Matematyczny" z zestawem kart uczyły się cierpliwości, zręczności, doskonaliły koncentrację uwagi. Zestawy Logico pozwalały na kształtowanie wszystkich kompetencji kluczowych, zwłaszcza matematycznych, językowych, przyrodniczych, komunikacyjnych oraz przedsiębiorczości w zakresie samodzielnego podejmowania decyzji i poszukiwania rozwiązań. Dzieci były bardzo zainteresowane pracą z tymi zestawami. 

EFEKTY UCZESTNICTWA W PROJEKCIE


Uczestnicząc w realizacji projektu "Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy" miałam możliwość wdrażania najnowszych koncepcji pedagogicznych, tworzyć i wykorzystywać Ośrodki Zainteresowań uwzględniając własne pomysły, rozwijać u dzieci umiejętności w zakresie kompetencji kluczowych z wykorzystaniem ciekawych pomocy dydaktycznych. Praca uczniów w "Dziecięcych Ośrodkach Zainteresowań" sprzyjała harmonizacji procesu kształcenia, odczuwania radości z uczenia się, wyzwalaniu zainteresowań, rozwijaniu zdolności oraz umiejętności uczenia się zgodnie z indywidualnym rytmem rozwoju i profilem inteligencji. Zauważyłam, ze dzieci z wielką radością i zainteresowaniem przychodziły do szkoły i niechętnie z niej wychodziły. Wszystkie dzieci rozwinęły własny potencjał intelektualny. Dostały szansę lepszego startu. Rodzice zrozumieli i uświadomili sobie doniosłość podejmowanych przeze mnie działań w celu wszechstronnego wspierania rozwoju uczniów i wzmocnili swój kontakt ze szkołą. Dołożyli większych starań w pracę domową z dziećmi, gdyż zrozumieli, że edukacja elementarna daje sukces życiowy ich dzieciom. Szkoła zyskała lepsze efekty pracy nauczyciela. Nastąpił postęp w rozwoju kompetencji uczniów. Szkoła otrzymała zestaw ciekawych środków dydaktycznych o wartości ponad 6 tys. zł. Zyskała możliwość organizacji zajęć dodatkowych - 50 godz. dla każdej klasy I przez kolejne trzy lata bez ponoszenia kosztów własnych. 

 

 

Drugi etap projektu


Drugi etap projektu "Pierwsze doświadczenie uczniowskie drogą do wiedzy" realizowany w klasie I w Zespole Szkół w Rokietnicy został zakończony.
Praca z dziećmi prowadzona była od 1 grudnia 2009 r. do 9 czerwca 2010 r. podczas zajęć obowiązkowych oraz pozalekcyjnych w wymiarze 3 godzin tygodniowo. Brało w nim udział 16 pierwszoklasistów.
Realizująca projekt nauczycielka H. Łukaczyk opracowała autorski program pt. "W bajkowym świecie". W ramach projektu uczniowie uczestniczyli m in. w teatrzyku kukiełkowym "Porwanie księżniczki". Podczas wycieczki do Rzeszowa uczniowie obejrzeli bajkę w 3D "Jak wytresować smoka", zwiedzili Muzeum Dobranocek.
Na zakończenie projektu uczniowie zaprezentowali umiejętności aktorskie, wokalne i taneczne. 
Przedstawili teatrzyk "Spotkanie w bajce" oraz sprawności ruchowe: akrobacje z obręczami hula-hop, taniec na szczudłach, żonglowanie piłeczkami, taniec z talerzami cyrkowymi i balonikami.
Na zakończenie dzieci zaprosiły gości do obejrzenia zdjęć i wystawy dokumentującej przebieg projektu oraz poczęstunek. 
W uroczystości uczestniczyli: dyrekcja szkoły, rodzice, rodzeństwo, koleżanki i koledzy z klasy II i III, redaktorzy Gazety Jarosławskiej.